پرداخت مهریه

اعسار از پرداخت مهریه توسط مرد ( زوج )

اعسار از پرداخت مهریه توسط مرد ( زوج ) وصول مهریه از سوی زن، برای مرد راه دفاعی خاصی وجود ندارد چون امضای سند ازدواج توسط مرد به مانند صدور چک بدون تاریخ است که آن را در اختیار زن…

شروع به تایپ کنید و برای جستجو Enter را فشار دهید