نحوه ثبت طلاق

تصمیم دادگاه در خصوص طلاق و نحوه ثبت آن

تصمیم دادگاه در خصوص طلاق و نحوه ثبت آن از جمله دعاوی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه خانواده است، در بند ۹ ماده ۴ قانون حمایت خانواده عبارت است از طلاق، رجوع، فی انفساخ نکاح، بذل مدت و…

شروع به تایپ کنید و برای جستجو Enter را فشار دهید