مقررات قوانین طلاق

مقررات قوانین طلاق (مواد ۱۱۲۰ تا ۱۱۵۷)

مقررات قوانین طلاق (مواد ۱۱۲۰ تا ۱۱۵۷) ماده ۱۱۲۰- عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل میشود. در مورد امکان فسخ نکاح ( مقررات قوانین طلاق ) ماده ۱۱۲۱- جنون هر یک از…

شروع به تایپ کنید و برای جستجو Enter را فشار دهید