مقررات قوانین در باب مهریه

مقررات قوانین در باب مهریه (مواد ۱۰۷۸ تا ۱۱۰۱)

مقررات قوانین در باب مهریه (مواد ۱۰۷۸ تا ۱۱۰۱) ماده ۱۰۷۸- هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد ( مقررات قوانین در باب مهریه ). ماده ۱۰۷۹- مهر باید بین طرفین…

شروع به تایپ کنید و برای جستجو Enter را فشار دهید