قانون حمایت دادگاه خانواده

قانون حمایت دادگاه خانواده

قانون حمایت دادگاه خانواده قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ فصل اول – دادگاه خانواده به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضائی دوستان…

شروع به تایپ کنید و برای جستجو Enter را فشار دهید