طلاق به در خواست زن

تعریف طلاق

تعریف طلاقطلاق از نظر لغوی به معنای گشودن گره و رها کردن است. در فقه اسلامی در تعریف طلاق گفته اند: طلاق عبارت است از زائل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص. براین اساس «طلاق ایقاعی است تشریفاتی که به…

شروع به تایپ کنید و برای جستجو Enter را فشار دهید