دعاوی خانواده

روابط مالی زن و شوهر (قسمت اول)

اصل استقلال مالی زن و مرد پیش از قرن بیستم، در حقوق اروپایی زن در برابر شوهر استقلال مالی نداشت . پس از شوهر کردن در زمره محجوران در می آمد. از اواخر قرن نوزدهم، به تدریج در قوانین کشورها…

شروع به تایپ کنید و برای جستجو Enter را فشار دهید