حکم طلاق

اجرای حکم طلاق

اجرای حکم طلاقپس از صدور رای طلاق مشکلات دادرسی به پایان نمی رسند زیرا به ویژه هنگامی که محکوم علیه زوج است، ممکن است برای اجرای حکم مشکلاتی را ایجاد کند. استنکاف شوهر از اجرای حکم طلاقهر گاه حکم طلاق…

شروع به تایپ کنید و برای جستجو Enter را فشار دهید