تعریف مهریه

تعریف مهریه

تعریف مهریهحدود بیست و چهار ماده از قانون مدنی ایران به موضوع مهریه اختصاص داده شده است اما هیچ تعریفی از مهریه به صورت قانونی ارائه نگردیده. ولی با توجه به مقررات مختلف درباره مهریه می توان مهریه را این…

شروع به تایپ کنید و برای جستجو Enter را فشار دهید