اطفال

حضانت و نگهداری اطفال و نفقه

حضانت و نگهداری اطفال و نفقه هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای بازداشت می شود. و نفع و به دستور دادگاه صادرکننده…

شروع به تایپ کنید و برای جستجو Enter را فشار دهید