مهریه

مقررات قوانین در باب مهریه (مواد ۱۰۷۸ تا ۱۱۰۱)

مقررات قوانین در باب مهریه (مواد ۱۰۷۸ تا ۱۱۰۱) ماده ۱۰۷۸- هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد ( مقررات قوانین در باب مهریه ). ماده ۱۰۷۹- مهر باید بین طرفین…

تعریف مهریه

تعریف مهریهحدود بیست و چهار ماده از قانون مدنی ایران به موضوع مهریه اختصاص داده شده است اما هیچ تعریفی از مهریه به صورت قانونی ارائه نگردیده. ولی با توجه به مقررات مختلف درباره مهریه می توان مهریه را این…

اعسار از پرداخت مهریه توسط مرد ( زوج )

اعسار از پرداخت مهریه توسط مرد ( زوج ) وصول مهریه از سوی زن، برای مرد راه دفاعی خاصی وجود ندارد چون امضای سند ازدواج توسط مرد به مانند صدور چک بدون تاریخ است که آن را در اختیار زن…

شروع به تایپ کنید و برای جستجو Enter را فشار دهید