دعاوی خانواده

قانون حمایت دادگاه خانواده

قانون حمایت دادگاه خانواده قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ فصل اول – دادگاه خانواده به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضائی دوستان…

روابط مالی زن و شوهر (قسمت اول)

اصل استقلال مالی زن و مرد پیش از قرن بیستم، در حقوق اروپایی زن در برابر شوهر استقلال مالی نداشت . پس از شوهر کردن در زمره محجوران در می آمد. از اواخر قرن نوزدهم، به تدریج در قوانین کشورها…

انواع طلاق (قسمت دوم)

مصادیق عسر و حرج - طبق تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، عسر و حرج عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه بامشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت…

شروع به تایپ کنید و برای جستجو Enter را فشار دهید