admin

مقررات قوانین طلاق (مواد ۱۱۲۰ تا ۱۱۵۷)

مقررات قوانین طلاق (مواد ۱۱۲۰ تا ۱۱۵۷) ماده ۱۱۲۰- عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل میشود. در مورد امکان فسخ نکاح ( مقررات قوانین طلاق ) ماده ۱۱۲۱- جنون هر یک از…

مقررات قوانین در باب مهریه (مواد ۱۰۷۸ تا ۱۱۰۱)

مقررات قوانین در باب مهریه (مواد ۱۰۷۸ تا ۱۱۰۱) ماده ۱۰۷۸- هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد ( مقررات قوانین در باب مهریه ). ماده ۱۰۷۹- مهر باید بین طرفین…

قانون حمایت دادگاه خانواده

قانون حمایت دادگاه خانواده قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ فصل اول – دادگاه خانواده به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضائی دوستان…

شرایط طلاق توافقی

شرایط طلاق توافقی در مبحث شرایط طلاق توافقی مواردی وجود دارد که صدور حکم طلاق توافقی مستلزم وجود آن شرایط می باشد . حیات هر یک از زوجین از شرایط طلاق توافقی یکی از شرایط طلاق توافقی زنده بودن زوجین…

حضانت و نگهداری اطفال و نفقه

حضانت و نگهداری اطفال و نفقه هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای بازداشت می شود. و نفع و به دستور دادگاه صادرکننده…

تعریف مهریه

تعریف مهریهحدود بیست و چهار ماده از قانون مدنی ایران به موضوع مهریه اختصاص داده شده است اما هیچ تعریفی از مهریه به صورت قانونی ارائه نگردیده. ولی با توجه به مقررات مختلف درباره مهریه می توان مهریه را این…

شروع به تایپ کنید و برای جستجو Enter را فشار دهید