طلاق از سمت مرد

طلاق از سمت مرد

مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در قانون مدنی ( پرداخت حق و حقوق زن اعم از مهریه و نفقه و اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی ” تقسیم دارایی مرد و دادن نیمی از آن ها به زوجه ” ) در هر زمان برای طلاق اقدام نماید.

بنابراین حق طلاق با مرد است و صحت آن احتیاج به موافقت زن ندارد اگر زن راضی به طلاق نباشد مرد از قاعده همان ماده ۱۱۳۳ میتواند استفاده کند و با نظر مشاور رأی طلاق سرانجام صادر خواهد شد و اگر چه صراحت ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی حق طلاق را به مرد داده است ولی میتواند شرایطی که قبلاً در عقدنامه تعیین شده در صورت عدم ایفاء به آن شرایط توسط زن از ارکان اثبات ادعا برای طلاق باشد.

دادگاه در تمام موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی باید به دلیل ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه نظر داوران را بررسی میکند و بعد از اینکه آن را بررسی کرد رای را صادر میکند و اگر نظر داوران را نپذیرد با گفتن دلیل آن را رد میکند.

رأیی که دادگاه پس از دادخواست طلاق از طرف مرد صادر می کند گواهی عدم امکان سازش نام دارد و زوج متقاضی طلاق ۳ ماه فرصت دارد تا برای اجرای رای دادگاه و ثبت آن به دفترخانه رسمی طلاق مراجعه کند در غیر این صورت رای صادره از درجه اعتبار ساقط می شود.

طلاق از طرف مرد به صورت غیابی

طلاق از طرف مرد به صورت غیابی همان تشریفات را لازم دارد و باید ثابت کند که زن به هیچ وجه آدرس وی شناسایی نشده و با روزنامه محلی یا کثیرالانتشار آگهی داده شود و سپس رأی غیابی با حق واخواهی و تجدید نظر در مهلت قانونی برای زن وجود دارد.

انجام و پیگیری طلاق از سمت مرد توسط وکیل چه مزایایی دارد؟
 • زمان طلاق حدود ۵ ماه خواهد بود
 • نیازی به حضور مرد نیست
 • نحوه پرداخت حقوق زن را می توان به وکیل واگذار کرد.
 • در زمان اجرای صیغه طلاق نیز نیازی به زن نخواهد بود

چنانچه طلاق از طرف مرد باشد باید تکلیف موارد ذیل مشخص نماید:

 • تعیین و تکلیف مهریه در طلاق از طرف مرد
 • نفقه در طلاق از طرف مرد باید پرداخت شود
 • تعلق گرفتن اجرت المثل اگر طلاق از طرف مرد باشد
 • شرط تنصیف دارایی اجرا خواهد شد
 • حضانت فرزند مطابق قانون است
 • مراحل ثبت طلاق از سمت مرد
 • تکمیل و تحویل مدارک به وکیل متخصص خانواده
 • مراجعه وکیل به دادگاه (در جلسات دادگاه مشخص می شود که مرد چه مقدار باید بابت مهریه، اجرت المثل و نفقه زن پرداخت نماید).
 • حضور در جلسات داوری (در این مرحله نیز نیاز به حضور مرد نمی باشد).
 • تقاضای قسط بندی مهریه، نفقه و اجرت المثل (مرد به صورت قسطی این حق و حقوق را پرداخت می کند).
 • در این مرحله صیغه طلاق جاری می شود (صرفا با حضور وکیل مرد) در شناسنامه ثبت می شود و مدارک تحویل مرد می شود.

تاثیر عدم پرداخت مهریه در روند طلاق از سمت مرد

اگر مرد مهریه را پرداخت نکرده باشد و قبلا توسط دادگاه در خصوص آن رای صادر نشده باشد، در حکم طلاق دادگاه پرداخت مهریه نیز ذکر می شود که ثبت طلاق موکل به پرداخت حقوق مالی زوجه از جمله مهریه است. حال اگر مهریه عند الاستطاعه باشد پرداخت آن منوط به اثبات استطاعت مالی زوج از سوی زوجه است.

اگر مهریه عند المطالبه باشد و قبلا از سوی دادگاه تقسیط نشده باشد مرد می تواند پس از قطعیت حکم طلاق دادخواست اعسار از پرداخت دفعی مهریه مندرج در دادنامه طلاق (گواهی عدم امکان سازش) را تقدیم دادگاه صادر کننده رای کند. دادگاه بعد از تشکیل جلسه و دعوت از طرفین و استماع اظهارات زن و شوهر و شهادت شهود در خصوص اعسار مرد تصمیم گیری می کند.

 

شرایط پرداخت نفقه و اجرت المثل در طلاق از طرف مرد

نفقه تا زمان عده تا بعد از صدور حکم طلاق از طرف مرد که معمولاً ۱۰۰ روز است به عهده مرد است مگر توافق دیگری بین زوجین حاصل شده باشد یا برحسب مورد زوجه باکره باشد و یا موارد دیگری که مستحق نفقه نباشد.

اجرت المثل ایام زوجیت از ناحیه مرد چنین محاسبه میشود که از زمان ازدواج تا طلاق سنوات زندگی مشترک مشخص میشود و هر ساله طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری برحسب میزان دارائی زوج- وضعیت زوجه- تعداد فرزندان و سبک زندگی زوجین و از تاریخ عقد تا طلاق تعیین میشود.

شرط تصنیف دارایی چیست؟

مطابق بند الف از شرایط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه، زوجه شرط می نماید هرگاه طلاق بنا بر درخواست زوجه نباشد یعنی طلاق از طرف مرد باشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتاری نبوده زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشوئی با او بدست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.

شروع به تایپ کنید و برای جستجو Enter را فشار دهید